To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha DH Thanh Phan BTC Thu Moi Báo Chí Đài Phát Thanh CT Dai Hoi Van Nghe Hop theo Nien Khoa Du Ngoan Houston Picnic Tien Dai Hoi Dai Hoi NT Trien Lam Tac Pham NT Ghi Danh Hotel Reservation Tu Gia Dong Mon Can Giup Chuyen Cho Thu Moi Ghi Danh Dac San NT Gia Bieu Quang Cao DS MTQ Yem Tro DSNT Dac San NT Online DS Tham Du DS Manh Thuong Quan Thang Canh Houston/Cruise Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Lien Lac Hinh Anh Dai Hoi Hinh Anh Dai Hoi - Page 2 New page 9 New page 10 New page 11 New page 12 New page 13 New page 14 New page 15 New page 16 New page 17 Dau VN Contact 

Ghi Danh

Quy Thay Co va cac ACE dong mon NT co the ghi danh bang nhung cach sau day:1. Ghi Danh truc tiep: Voi co Bach Tuyet (Thu quy DHNT): - email: tbnguyen41@yahoo.com - Phone: (281) 777-5113 (Cell)

Ghi Danh:

Moi thac mac xin lien lac qua email va so phone duoi day:- Anh Bui Van Dao: buivandao@gmail.com - Cell: (281) 460-2322- Anh Tran Huu Quy: quytran60@yahoo.com - Cell: (832) 566-0146- Anh Nguyen Van Cap: cvtnguyen@yahoo.com - Cell: (972) 713-9528- Co Nguyen Bach Tuyet: tbnguyen41@yahoo.com - Cell: (281) 777-5113

Thac Mac va Y Kien:

.

)

)

'

'

^

.

`

^

'

,

,

'

_

^

_

`

.

)

^

`

,

~

'

^

~

)

^

^

^

~

.

^

'

Gui Check , dong le phi:

Moi chi tiet xin lien lac qua email va so phone duoi day:Co Nguyen Bach Tuyet:- email: tbnguyen41@yahoo.com- Phone: Cell (281) 777-5113

.

^

'

^

.

`

^

'

,

,

'

_

^

^

^

^

'

.

~

'

1. Ghi Danh: xem chi tiet tren trang nay

2. Hotel reservation

3. Tu Gia Dong Mon

4. Can Giup Chuyen Cho

2. Ghi Danh tren e-group THNT Saigon: Xin vui long lam theo huong dan duoi day: - Click vao LinK: * Form Ghi Danh cho Cuu Hoc Sinh THNT Saigon:http://groups.yahoo.com/group/trunghocnguyentraisg/database?method=addRecord&tbl=10* Form Ghi Danh cho Cuu Giao Su THNT Saigon:http://groups.yahoo.com/group/trunghocnguyentraisg/database?method=addRecord&tbl=11 - Dien cac chi tiet vao Form Ghi Danh Tham Du DHNTTG2012 - Click Add Record de xac nhan va de BTC Dai Hoi ghi vao Danh Sach so nguoi tham du

Ghi Danh Tham Du Dai Hoi, Hotel Reservation...NGUYÊN TRÃI HÔI NGÔ

Đai Hôi Thê Giói Cuu Hoc SinhTruòng Trung Hoc Nguyên Trãi SaigonNguyen Trai Saigon High School Reunion Homepages

~

.

.

.

.

'

,

,

,

,

.

~

.

.

2011 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

about this website


mailto:your@e-mail-addresse.com