To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha DH Thanh Phan BTC Thu Moi Báo Chí Đài Phát Thanh CT Dai Hoi Van Nghe Hop theo Nien Khoa Du Ngoan Houston Picnic Tien Dai Hoi Dai Hoi NT Trien Lam Tac Pham NT Ghi Danh Hotel Reservation Tu Gia Dong Mon Can Giup Chuyen Cho Thu Moi Ghi Danh Dac San NT Gia Bieu Quang Cao DS MTQ Yem Tro DSNT Dac San NT Online DS Tham Du DS Manh Thuong Quan Thang Canh Houston/Cruise Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Lien Lac Hinh Anh Dai Hoi Hinh Anh Dai Hoi - Page 2 New page 9 New page 10 New page 11 New page 12 New page 13 New page 14 New page 15 New page 16 New page 17 Dau VN Contact 

Hotel Reservation

Book Khach San

'

Hôm thu tu 28/9,anh Bui Van Dao (TB To chuc DHNT) và anh Tran Huu Quý (Pho TBTo chuc DHNT) có ghé lai khách san Hilton nói chuyen voi ho ve giá ca phòng Khach San cho ĐHNT. Anh Dao đã ký contract voi ho chi tiet nhu sau:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

.

.

.

.

`

`

-

-

'

.

)

^

^

^

,

`

~

'

'

^

.

,

'

^

'

^

,

'

-

-

'

.

'NGUYÊN TRÃI HÔI NGÔ

Đai Hôi Thê Giói Cuu Hoc SinhTruòng Trung Hoc Nguyên Trãi SaigonNguyen Trai Saigon High School Reunion Homepages

~

.

.

.

.

'

,

,

,

,

.

~

.

.

2011 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

about this website


mailto:your@e-mail-addresse.com