To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha DH Thanh Phan BTC Thu Moi Báo Chí Đài Phát Thanh CT Dai Hoi Van Nghe Hop theo Nien Khoa Du Ngoan Houston Picnic Tien Dai Hoi Dai Hoi NT Trien Lam Tac Pham NT Ghi Danh Hotel Reservation Tu Gia Dong Mon Can Giup Chuyen Cho Thu Moi Ghi Danh Dac San NT Gia Bieu Quang Cao DS MTQ Yem Tro DSNT Dac San NT Online DS Tham Du DS Manh Thuong Quan Thang Canh Houston/Cruise Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Lien Lac Hinh Anh Dai Hoi Hinh Anh Dai Hoi - Page 2 New page 9 New page 10 New page 11 New page 12 New page 13 New page 14 New page 15 New page 16 New page 17 Dau VN Contact 

Trang Nha DH

"Nào vê` dây ta hop mat cùng vui, cuôc dòi gian khó có lúc này thanh thoi. Anh voi toi ta cùng sông vui tuyet voi, roi mai nay chung ta moi nguoi mot noi..." Tiêng hát vang lên thúc duc chúng ta nhung cuu Giáo chuc, cuu nhân viên và cuu hoc sinh truong Trung Hoc Nguyên Trai Saigon, nhu nhung canh chim tu muon phuong, sau bao nam tháng xa cách se tung cánh tìm vê` bên nhau noi miên nang âm voi khi troi mua Xuan mat me, tram hoa dua sac: Houston, Texas, thòi gian tù 6/4/2012 dên 8/4/2012 dê cùng nhau tham du hop mat Dai Hoi Cuu Hoc Sinh Truong Trung HocNguyen Trai Saigon toàn Thê Giói lân thú nhât nam 2012. Trang nhà Nguyen Trai Hôi Ngô ra dòi nham muc dich phô biên nhanh chong nhung Thông Báo và Tin Tuc liên quan dênDaiHôi Nguyên Trai duoc tô chuc tai Thành phô Houston, Tiêu bang Texas,USA vào 3 ngày Thu Sau 06, Chu Bay 07 và Chu Nhat 08 tháng 4 nam 2012. Uoc mong trang nhà Nguyên Trai Hôi Ngô se nhân duoc nhung dóng góp y kiên tích cuc và Ban Tô Chuc Dai Hôi se nhân duoc nhung yêm tro dôi dào vê` tài chánh dê giúp cho viêc tô chúc Dai Hôi duoc thành công tôt dep.

-

.

)

.

.

-

,

,

,

^

'

^

.

,

'

^

'

'

'

^

~

,

'

^

.

,

,

'

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

~

.

.

.

'

~

~

.

~

'

,

,

'

^

~

'

)

'

'

)

'

'

,

'

'

,

'

'

^

'

,

)

-

)

'

,

,

-

'

-

,

,

.

.

)

.

-

.

^

.

,

.

.

.

,

,

'

^

~

~

'

'

)

,

~

~

^

.

.

'

,

-

)

.

'

-

'

,

'

'

,

~

,

'

-

'

.

-

.

~

-

,

,

.

,

,

'

.

'

,

,

'

'

,

'

,

,

^

.

,

'

)

~

~

~

.

.

.

~

.

-

,

.

.

.

,

,

,

.

~

-

'

'

,

,

,

'

'

-

~

-

,

.

,

~

,

,

,

,

,

,

.

'

-

.

,

-

.

.

.

-

-

.

'

.

)

.

-

-

'

,

~

'

Email:

http://groups.yahoo.com/group/trunghocnguyentraisg

,

Anh Bùi Van Dao (NT60-67): buivandao@gmail.comAnh Mai Dông Thành (NT 63-68): mdthanh1@yahoo.comAnh Trân Huu Quy (NT 71-78): quytran60@yahoo.com

Moi chi tiêt xin liên lac:

.

,

,

,

'

,NGUYÊN TRÃI HÔI NGÔ

Đai Hôi Thê Giói Cuu Hoc SinhTruòng Trung Hoc Nguyên Trãi SaigonNguyen Trai Saigon High School Reunion Homepages

~

.

.

.

.

'

,

,

,

,

.

~

.

.

2011 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

about this website


mailto:your@e-mail-addresse.com